Elgoibar

Lege oharra – Aviso Legal

Webgune hau HERRIKO ANTZOKIAk sortu du informazioa emateko. Orri honetara sartzeak berekin dakar honako termino eta baldintza hauek ezagutzea eta onartzea:

1. Webgunearen titulartasuna

http://herrikoantzokia.eus domeinuaren izena P2003300G zenbakidun IFK duen eta helbide soziala Elgoibarko (20870) Santa Ana kaleko 2an duen Elgoibarko Udalaren izenean erregistratuta dago. Harremanetarako telefonoa (+34) 943 74 10 50 da, eta helbide elektronikoa, arreta@elgoibar.eus.

2. Webgunearen jabetza intelektuala

Webgune honen edukiaren jabetza intelektualaren eta diseinu grafikoaren eskubide guztiak Elgoibarko Udalarenak dira erabat, eta berari dagokio horiek ustiatzeko eskubideak esklusiboki baliatzea.

Beraz, debekatuta dago horiek erreproduzitzea, banatzea, jendaurrean jakinaraztea eta eraldatzea, osorik edo zati batean, Elgoibarko Udalaren berariazko baimenik gabe. Era berean, webgune honetako ikurrak, markak, izen komertzialak edo edozein motatako zeinuak legez babestuta daude.

3. Webgunearen edukia eta estekak

Elgoibarko Udalak ez du beren gain hartuko webguneko edukiak gaizki erabiltzearen erantzukizunik, eta erantzukizuna horietara sartzen den edo horiek erabiltzen dituen pertsonarena baino ez da izango. Era berean, ez du inolako erantzukizunik izango http://herrikoantzokia.eus edo http://herrikoantzokia.eus orrialdeetatik, esteken bidez, eskura daitezkeen hirugarrenen webguneetan jasotako informazioarengatik. Esteka horiek informatzeko helburua dute, eta ez da inolako gonbidapenik egiten helmugako webgunean eskaintzen diren produktuak edo zerbitzuak kontratatzeko. Elgoibarko Udalak benetan jakiten badu esteka horietatik bidaltzen den jarduera edo informazioa legez kontrakoa dela, delitua dela edo kalte egin diezaiekeela kalte-ordaina jaso dezaketen hirugarrenen ondasun edo eskubideei, behar den arduraz jokatuko dute dagokion esteka ahalik eta lasterren ezabatzeko edo baliogabetzeko .

4. Webgunea eguneratzea eta aldatzea

Elgoibarko Udalak eskubidea izango dute webgunean dagoen informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko, bai eta konfiguratzeko edo aurkezteko ere, edozein unetan, aldez aurretik abisatu gabe eta hori egiteko inolako erantzukizunik hartu gabe.

5. Alderdi teknikoei buruzko argibideak

Elgoibarko Udalak ez du beren gain hartuko ekipamendu informatikoetan izandako arazo teknikoen edo akatsen ondoriozko erantzukizunik, baldin eta arazo edo akats horiek Elgoibarko Udalari egotzi ezin bazaizkio, eta arazo edo akats horiek Interneteko sareko konexioan gertatzen badira, edo hirugarren pertsonek eragin baditzakete beren kontroletik kanpo dauden legez kanpoko esku-sartzeen bidez.

Elgoibarko Udalak ez du bermatuko sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo webgune honetako edo hirugarrenen webguneetako erabiltzaile-fitxategietan kalteren bat eragin dezaketen birusik edo bestelako elementurik ez egotea, eta, beraz, ez du beren gain hartuko arrazoi horiengatik sor daitezkeen arazoen erantzukizunik.

Era berean, ez du erantzukizunik izango erabiltzaileak akatsen edo akatsen ondorioz izan ditzakeen kalte edo arazoen aurrean eta beste iturri batzuetatik datorren informazioa ematen duenean egindako akats edo hutsegiteen aurrean.

6. Erabiltzailearen datuen tratamendua.

Webguneko formulario bakoitzean adierazitakoa gorabehera, erabiltzaileak bere datu pertsonalak ematen dituenean, berariazko baimena emango dio Elgoibarko Udalari bere datu pertsonalak inprimaki horietan adierazitako helburuetarako modu automatizatuan tratatzeko.

Elgoibarko Udalak enpresak bere titulartasuneko fitxategi batean sartuko dituzte erabiltzaileak emandako datuak, Datuak Babesteko Agentziari behar bezala jakinarazita. Elgoibarko Udalak ez dizkiete datuak hirugarrenei lagako edo jakinaraziko erabiltzailearen baimenik gabe. Erabiltzaileak Herriko Antzokiaren Arreta Zerbitzura jo ahal izango du datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko edo horien aurka egiteko.

7. Legeria eta jurisdikzio aplikagarria.

Ondorio guztietarako, erabiltzaileekiko harremanak, webgune honetan jasotako zerbitzuak ematearen ondoriozkoak, Espainiako legediaren eta jurisdikzioaren mende egongo dira.

8. Kreditu-txartelei lotutako datu pertsonalak ez dira gordeko http://herrikoantzokia.eus webgunean, ordainketa-pasabidea Redsys plataformaren jabetzakoa baita.

Webgune honen erabiltzaileak azaldutako guztiaren jakitun dira, eta beren borondatez onartzen dute.

Esta página web ha sido creada para el HERRIKO ANTZOKIA. El hecho de acceder a esta página implica el conocimiento y aceptación de los siguientes términos y condiciones:

1. Titularidad de la página web

El nombre del dominio http://herrikoantzokia.eus, está registrado a favor del Elgoibarko Udala, con CIF P2003300G y domicilio social en Santa Ana kalea 2 de Elgoibar con CP 20870. Teléfono de contacto (+34) 943 74 10 50 y dirección de correo electrónico arreta@elgoibar.eus.

2. Propiedad intelectual de la web

Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta página web y su diseño gráfico, son propiedad exclusiva de Elgoibarko Udala, y es a quien le corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos.

Por lo tanto queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial, sin la autorización expresa de Elgoibarko Udala. Igualmente, todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales o signos de cualquier clase contenidos en esta página web están protegidos por ley.

3. Contenido de la web y enlaces

Elgoibarko Udala no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de su página web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utiliza. Tampoco asume ninguna responsabilidad por la información contenida en las páginas web de terceros a las que se pueda acceder por enlaces desde la página http://herrikoantzokia.eus. La presencia de estos enlaces tiene una finalidad informativa, no constituyendo en ningún caso una invitación a la contratación de productos o servicios que se ofrezcan en la página web de destino. En caso de que Elgoibarko Udala tenga conocimiento efectivo que la actividad o la información a la que se remite desde estos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede lesionar bienes o derechos de terceros susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad posible.

4. Actualización y modificación de la página web

Elgoibarko Udala se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su página web, y su configuración o presentación, en cualquier momento, sin previo aviso y sin asumir ninguna responsabilidad para hacerlo.

5. Indicaciones sobre aspectos técnicos

Elgoibarko Udala no asume ninguna responsabilidad que se pueda derivar de problemas técnicos o errores en los equipos informáticos, no imputables a Elgoibarko Udala, que se produzcan durante la conexión en la red de Internet, o que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera de su control.

Desde Elgoibarko Udala no se garantiza la ausencia de virus y otros elementos que puedan causar daños en los sistemas informáticos, en los documentos electrónicos o en los ficheros de usuario de esta página web o de páginas web de terceros, y por tanto, no se responsabiliza de los prejuicios que se puedan producir por estas causas.

También queda exonerado de toda responsabilidad ante posibles daños o prejuicios que pueda sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos uno omisiones en la información que facilita cuando proceda de terceras fuentes.

6. Tratamiento de datos del usuario.

Sin prejuicio del previsto en el indicado en cada uno de los formularios de la página web, cuando el usuario facilite sus datos de carácter personal, está autorizando expresamente a Elgoibarko Udala. al tratamiento automatizado de sus Datos Personales para las finalidades indicadas en los mismos formularios.

Elgoibarko Udala, incorporará los datos facilitados por el usuario en un fichero de su titularidad debidamente comunicado a la Agencia de Protección de Datos. Elgoibarko Udala no cederá a terceros los datos recogidos sin consentimiento del usuario. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, al Servicio de Atención de Herriko Antzokia.

7. Legislación y jurisdicción aplicable.

A todos los efectos, las relaciones con los usuarios, que se deriven de la prestación de los servicios contenidos en esta página web, están sometidos a la legislación y jurisdicción española.

8. Los datos personales vinculados a las tarjetas de crédito no se almacenan en el web http://herrikoantzokia.eus puesto que la pasarela de pago es propiedad de la plataforma Redsys.

Los usuarios de esta página web son conscientes de todo el expuesto y lo aceptan voluntariamente.